Считано от 12:00 ч. на 13 юни 2023 г., на краткосрочния и дългосрочния сегмент на „Газов Хъб Балкан“ е активен нов член, както следва: M – Gaz EOOD, EIC: 58X-M-GAZ-BG-01M