17.05.2024

М-Газ ЕООД се присъедини към Хартата на многообразието в страната. По този начин компанията още веднъж затвърждава ангажимента си да прилага принципите на многообразие, равнопоставеност и приобщаване в своята дейност.
Българската Харта е част от европейската платформа на Хартите на многообразието и е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите. Тя цели да насърчи социалното приобщаване и да стимулира компаниите да разработват и прилагат политики, с които гарантират равен шанс за всички.

М-Газ има ‎антидискриминационна ‎политика, създадена още при старта на фирмата. В ‎компанията жените имат равни възможности с мъжете. ‎Действа етичен кодекс на служителите, в който се установяват морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите ‎в компанията, съобразно фирмените ценности, залегнали в фирмената политика, както и ‎принципите на Глобалния договор на ООН, като основа за благополучие на фирмата и на всеки ‎работещ в нея.‎‎ От скоро действа и Политиката за многообразие и приобщаване. Политиката насърчава многообразието, с цел да привлече широк набор от качества и компетенции при набиране на членове на екипа на компанията и за постигане на разнообразие от гледни точки и опит. Културата на многообразието е свързана с привличане и включване на множество компетенции, гледни точки и перспективи, за да отразява многообразието на обществото.

За компанията е важно зачитането ‎на ‎правата, ‎свободите и ‎човешките ценности на служителите и ‎клиентите и недопускане ‎под ‎никаква ‎форма ‎на дискриминация – пол, раса, ‎вероизповедание и политически ‎пристрастия.‎ М-Газ се стреми да създава работна среда, в която служителите й имат възможност да работят в многообразен, взаимно подкрепящ се екип и в приобщаваща работна култура, която им позволява да използват своя потенциал в максимална степен.

М-Газ се ангажира да подобрява многообразието във всички аспекти, тъй като това е важен инструмент за обогатяване на идеите и перспективите. Компанията се стреми към адекватно многообразие по отношение на образованието и професионалната подготовка, както и пол и възраст на членовете на екипа, за да осигури многообразие в техните квалификации и компетенции.