22.7.2022

ESG стандартите, които влизат в сила от 2024, ще задължат големите компании да докладват напредъка си в областта на устойчивото управление и да включват информация в годишните си отчети за дейността.

Въпреки че по-малките фирми за момента нямат такова задължение, много от тях концентрират усилията си в посока създаване на ESG стратегия заради нуждата от структуриране на инициативите, по които компаниите текущо работят, ‎както и ‎поставяне на по-дългосрочни цели.‎

Пример за такава компания е М-Газ ЕООД, която работи в сферата на компресиран ‎природен газ и предоставя услуги по компресиране, ‎логистика, ‎транспорт, ‎доставка, ‎мониторинг на системите за ‎декомпресиране и ‎отчитане.

„‎Чрез нашите цели, фокусирани върху екологичните, социални и управленски ‎фактори, работим за устойчивото развитие на бизнеса и създаването на добавена ‎стойност за клиентите и служителите ни“, поясни Гергана Манолова, мениджър устойчиво развитие. „Очертахме и областите, в които ‎имаме напредък и ще продължаваме да се развиваме, за да постигнем въглеродна неутралност до 2030 година“, допълни тя.

Водената от М-Газ екологична политика за опазване, възтановяване и подобряване ‎на ‎околната среда е един от отновните приоритети на компанията. Фирмата си поставя ясни и измерими цели за устойчиво развитие‎ и постигне на въглеродна неутралност до 2030 година‎. Те са свързани с нмаляване на въглеродните емисии чрез по-ефективно използване на наличните ресурси, усилия в рециклирането, замяна на оборудване с по-енергийно ефективно ‎‎и чрез подмяна на автопарка. Именно за тази мярка, М-Газ има удостоверение от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за спестени 75.09 тона емисии въгледорен диоксид за 2021 година. Компанията цели и изграждането на собствена въглеродно-неутрална сграда, която ще ‎използва ‎‎100% ‎зелена енергия‎. ‎

М-Газ ЕООД се включва и в целите за устойчиво развитие на ООН (Sustainable ‎Development Goals (SDGs)) до 2030. Всички 17 цели са важни за нас, но усилията ни са ‎концентрирани в 10, сред които ‎достъпна и чиста енергия, отговорно потребление и производство, достоен труд и икономически растеж‎, добро здраве и благополучие, ‎равнопоставеност между половете.