Предимства на КПГ

Приложение на природния газ

Компресираният природен газ (КПГ) е технология, даваща възможност да се осъществяват доставки на природен газ до всички потребители, разположени извън газоразпределителните мрежи на монополистите и на техните мрежи, давайки им избор да ползват природен газ на конкурентни цени и без условия, налагани от мрежовите газови оператори. Природният газ осигурява изключителен комфорт когато се използва за отопление на офиси, детски градини, училища и болнични заведения. Природният газ е лесен и удобен за използване. Той може да ви осигури необходимите количества топла вода и нужната топлина. Природният газ се използва и за приготвяне на вкусни ястия. Замяната на традиционните нефтопродукти с природен газ води до чувствително намаляване на замърсяването и гарантира по-чиста и здравословна околна среда. Природният газ е правилния избор за тези, които си правят сметка на разходите и искат да дишат по-чист въздух. Реализираните икономии, но не за сметка на ефективността, означават повече свободен паричен ресурс, който може да се вложи в самото производство – за закупуване на нови машини или допълнителна квалификация на персонала. Предимство, което вече е напълно осъзнато от много голям брой фирми от най-различни сфери от икономиката – мандри, зърносушилни, сушилни за тютюн, шивашки предприятия, печатници, леярни и заводи за метални изделия, пътностроителни фирми (асфалтови бази), предприятия от миннодобивната индустрия и много други. Природният газ е сигурен енергоизточник. Сигурността при потреблението на природен газ се гарантира от стриктното спазване на всички норми за безопасност и качество в Република България. Природният газ позволява стриктен контрол на потребената енергия. С монтираните контролни уреди, вие във всеки момент знаете точно какво количество природен газ сте консумирали. Така вие заплащате само и единствено за реално потребен природен газ.

icon
Реализирана икономия

Природният газ е най-евтиният енергоизточник в ‎България. Използвайки природен газ, вие реализирате значителни икономии на финансов ресурс.

icon
Независимост

Природният газ е достъпен за вас независимо от това дали имате газоразпределителна мрежа или не. Не е необходима молба, заявление за присъединяване. Не е необходим договор за присъединяване, респективно и плащане на такси. Не е необходимо издаване на съгласие за присъединяване.

icon
Многофукнционалност

Природният газ може да се използва за отопление, охлаждане, производство на топла вода за промишлени и битови нужди и гориво в автомобилния транспорт.

icon
Висока ефективност

Устройствата, горелките и парогенераторите, които използват природен газ като гориво, имат много по-висок КПД (коефициент за полезно действие). Използването на природен газ във вашите горивни инсталации дава възможност да повишите вашата конкурентноспособност и да намалите себестойността на произвежданите стоки и услуги. Използването на природен газ ви гарантира, че направената инвестиция ще се възвърне във възможно най-кратки срокове. Природният газ е енергоизточник, даващ възможност за внедряване във вашия бизнес на най-новите световни технологии.

icon
Екология

При замяната на традиционните нефтопродукти с природен газ се намаляват вредните емисии, изхвърлени във въздуха при изгарянето им и така се подобрява състоянието на околната среда. Намалява се изхвърлянето на финни прахови частици и сажди във въздуха. Емисиите от изгаряне на природния газ са добре известни и показват ясни предимства за ‎природния газ по отношение на други изкопаеми горива. Емисиите на СО2 (за едниници ‎произведена енергия) от природен газ са с около 50% по-ниски от въглищата и с около 30% ‎по-ниски от петрола. Надмощието на природния газ над други горива се засилва когато се ‎разглеждат емисиите на основните замърсители на въздуха, включително финните прахови ‎частици PM2.5, серни окиси (главно серен диоксид SO2) и азотни оксиди (NOx). Тези три ‎замърсителя са отговорни за най-разпространеното въздействие на замърсяването на въздуха. ‎Изгарянето на природен газ генерира значително по-ниски нива на азотни аксиди (NOx) и ‎практически не произвежда емисии на SO2 и произвежда незначителни нива на финни прахови ‎частици. Използването на въглища доминира глобалните емисии на SO2, петролните продукти, ‎използвани за транспорт, са доминиращ източник на NOx, докато изгарянето на дървени и други ‎традиционни твърди горива са отговорни за повече от половината от сегашните емисии на ‎финните прахови частици PM2.5. ‎

Сфери на приложение

М-Газ EООД доставя компресиран природен газ до предприятия от широк спектър на икономиката. М-газ има изградени дългогодишни партньорски отношения с промишлени предприятия от миннодобивната индустрия на Република България. М-газ си партнира с промишлени предприятия от хранително-вкусовата индустрия – зърносушилни, фуражни заводи, мандри и месопреработвателни предприятия. Партньори сме с големи пътностроителни фирми, притежаващи асфалтови бази, осъществяващи поддръжка и изграждащи модерната пътна инфраструктура на Република България. М-газ доставя компресиран природен газ на голям брой болнични заведения, училища и детски градини, позволявайки им да реализират големи икономии на паричен ресурс и осигуряване на висок комфорт в социалните заведения. М-газ снабдява с КПГ и тежкотоварните моторни превозни средства на голям брой пътнотранспортни фирми, осъществяващи доставката на стоки и товари на територията на Република България и съседните ни страни като Румъния, Гърция и Сърбия.

prilojenie

Предимства на КПГ

Природният газ е смес от въглеводороди, метан CH4, етан C2H6 и незначителна част от по-тежки въглеводороди пентан C5H16, хексан C7H16 и други. Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра за разлика от пропан-бутана, който се получава при преработката на нефта. Природният газ е по-лек от въздуха. Температурата на самозапалване на природния газ е 537 градуса C при атмосферни условия. Топлината на изгаряне на природния газ е 7000-9300 килокалории на кубичен метър. Природният газ е екологично чисто гориво и с най-ниската цена от горивата.

Природният газ е алтернативно гориво, чието използване се насърчава от Европейския Съюз. Природният газ намира все по-широко приложение като основно гориво на моторните превозни средства с двигатели с вътрешно горене. От всички въглеводородни газове, природния газ има най-много водород на един въглероден атом, поради което има висока температура при изгаряне, по-пълно горене и по-ниско съдържание на токсични вещества. Природният газ отделя най-много топлина при изгаряне, което води до подобряване на горивната икономичност на двигателите и термичния коефициент на полезно действие КПД. Поради еднаквите агрегатни състояния на въздуха и природния газ, смесообразуването между тях е многократно по-добро и горенето е значително по-пълно. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и димността на отработените газове, да се намалят 4 пъти. Природният газ е най-екологично чистото гориво за машините с вътрешно горене след водорода. За да има достатъчно запас от гориво за двигателите, природния газ трябва предварително да се „подготви“. Начините за това са два:

  1. Сгъстяване (компресиране) до високо налягане 20 МРА
  2. Втечняване на природния газ чрез охлаждане до -162 градуса С

Комбинацията от високо налягане и отрицателни температури води до оптимизиране на процеса на пренос на природен газ. При -40 градуса С и налягане 250 бара се транспортира най-много природен газ.

Екология

Политиката по опазване на околната среда на М-газ е в съответствие със стратегията на Република България в областта на опазване на околната среда и екологичната безопасност. Изпълнението на екологичната политика на М-газ дава възможност за постоянно подобряване състоянието на околната среда. Целта на екологичната политика на М-газ е да се подобри чистотата на въздуха в населените места на страната чрез увеличаване използването на природния газ в транспорта и в производствата на промишлените предприятия. М-газ налага използването на съвременни техники и технологии максимално щадящи околната среда. М-газ съблюдава спазването на европейското и българското законодателство, свързано с опазването на околната среда.

Основните направления при изпълнението на екологичната политика на М-газ са:
icon
Block title

Увеличаване използването на природния газ в транспорта и индустрията като най-чистото и екологично гориво

icon
Block title

Изпълнявайки изискванията на европейското и българското законодателство, правилата и нормите за околна среда и съществуващите стандарти

icon
Block title

Осигуряване на безопасна и безаварийна експлоатация на предприятията за КПГ и транспорта на бутилковите групи с КПГ

icon
Block title

Създаване на здравословни и безопасни условия на труд на всички участници в процеса на компресиране, доставка и използване на природен газ

Очакван екологичен и социален ефект:
icon
Block title

Чувствително намаляване на вредните вещества във въздуха и напълното премахване на твърди прахови частици, серни окиси и сажди

icon
Block title

Елиминиране на възможни разливи на течни петролни продукти при транспортирането им

icon
Block title

Чувствително подобряване на условията на труд и качеството на живот на хората в населените места, където се използва екологичен автобусен транспорт.

icon
Block title

Сериозно намаляване на разходите за бизнеса, който използва природен газ за технологички и транспортни нужди