Основна дейност

Компресорна станция Русе

На територията на предприятието са монтирани 2 броя независими един от друг компресори за природен газ, всеки с производителност 2500 нм3/ч. Така общия капацитет на предприятието е 5000 нм3/ч. Това позволява бързото пълнене на транспортируемите бутилкови групи. Двата компресора могат да работят самостоятелно и в паралел, което гарантира надеждността на доставките за клиентите. На площадката могат да се зареждат транспортируеми бутилкови групи, автобуси и тежкотоварни моторни превозни средства. Оборудването е на водещата италианска компания SAFE SRL и отговаря на всички изисквания на европейската нормативна база. То се отличава с висока степен на надеждност и с голяма производителност.

Предприятие за компресиран природен газ в град Русе, местност Караач, GPS координати 43.8032181, 25.9869462
Предприятие за компресиран природен газ в град Ихтиман, местност Черньово, GPS координати 42.435332, 23.7836049

Компресорна станция ‎ Ихтиман

На територията на предприятието са монтирани 2 броя независими един от друг компресори за природен газ, всеки с производителност от 2500 нм3/ч. Така общия капацитет на предприятието е 5000 нм3/ч. Това позволява бързото пълнене на транспортируемите бутилкови групи. Двата компресора могат да работят самостоятелно и в паралел, което гарантира надеждността на доставките за клиентите. На площадката могат да се зареждат транспортируеми бутилкови групи, автобуси и тежкотоварни моторни превозни средства. Оборудването е на водещата италианска компания SAFE SRL и отговаря на всички изисквания на европейската нормативна база. То се отличава с висока степен на надеждност и с голяма производителност.

Услуги

М-газ ЕООД предоставя услуги по компресиране, логистика, транспорт, доставка, мониторинг на системите за декомпресиране и отчитане на компресирания природен газ. М-газ осъществява доставка на КПГ до площадките на клиентите си с полуремаркета с обем 6000 нм3 и БДФ платформи с обем 3000 нм3.

За осигуряване на непрекъснати доставки на КПГ до своите клиенти, М-газ разполага с нови тежкотоварни моторни превозни средства от марката SCANIA и MAN и 46 броя транспортируеми съоръжения за КПГ (полуремаркета и БДФ платформи).

На двата обекта на М-газ в Русе и Ихтиман се осъществява и зареждане с КПГ на автобуси и тежкотоварни моторни превозни средства.

Осъществява се 24/7 часов мониторинг на съоръженията за доставка на КПГ.

Лицензията на М-Газ дава възможност да сключва сделки с добивни предприятия и търговци ‎на природен газ за покупка на природен газ в количествата, които са необходими да задоволят ‎нуждите на клиентите пряко присъединени към газопреносната мрежа. ‎

М-Газ осигурява непрекъсната и качествена доставка на природен газ. ‎
М-Газ има възможност да сключва сделки за пренос на природен газ с газопреносните ‎предприятия на териториите, за които има лицензии и сключени договори с газопреносните ‎оператори и терминалите за втечнен природен газ (LNG).‎

Отчитане и начин на доставка

Отчитането на доставения природен газ се извършва в 8:00ч на 1-во число на месеца, следващ доставката, чрез средства за търговско измерване.
icon
Block title

На основание отчетено количество се подписват двустранни месечни актове
и се издава данъчна фактура.

icon
Block title

Плащането на природния газ се извършва на база на реално потребено
количество природен газ /без авансови плащания/.

icon
Block title

Не са необходими предварителни заявки за доставка.

icon
Block title

Не са необходими заявки за всяка една доставка. Те се осъществяват от отдел Логистика на „М-Газ“ ЕООД.

icon
Block title

Специалисти от Дирекция „Експлоатация и сервиз“ на „М-Газ“ ЕООД провеждат регулярни обучения на персонала на клиента, отговарящ за газовите съоръжения.

Конкурентни предимства

В днешно време да бъдеш социално отговорен и „зелен“ е по-важно от когато и да е било. Когато ‎избирате компресирания природен газ за вашия бизнес, тогава вие ще можете да се възползвате ‎от неговите ползи и предимства. ‎

М-газ може да задоволи вашите нужди от енергия предоставяйки услугата доставка на КПГ ‎‎(компресиран природен газ) до обекта. Не е необходимо да попълвате „молба“ или да сключвате ‎договор за присъединяване към мрежата на монополните газоразпределителни предприятия. Не е ‎необходимо да заплащате и такса за присъединяване. Не е необходимо да сключвате и договор за ‎общите условия за разпределение и снабдяване.

Европейски програми

Европейски програми за финансиране на проекти за извършване на модернизация на ‎енергийните системи и газовите технологии. С получените средства могат да се:‎
icon
Block title

Намаляват чувствително необходимите средства за енергия

icon
Block title

Повишава конкурентноспособността на вашия бизнес ‎

icon
Block title

Намаляват в пъти вредните вещества, изхвърляни във въздуха

icon
Block title

Повишава качеството на живот

Ако имате нужда от консултация, специалистите на М-газ са на ваше разположение. ‎

Предлагаме също сключване на ЕСКО договор (договор с гарантиран резултат) при ‎замяна използването на нефтопродукти с компресиран природен газ.‎

  • Сигурност на доставките
  • Уникалност на обектите за компресиране на природен газ с голяма степен на резервираност и оборудвани с нова техника на световния лидер SAFE SRL
  • Голям инсталиран капацитет на монтираното оборудване
  • Автономност на доставките на компресиран газ. „М-Газ“ ЕООД използва само собствени обекти за компресиране
  • Нови транспортни средства осигуряващи безпроблемни доставки
  • Денонощен мониторинг на газовото оборудване монтирано при клиента
  • Софтуер осъществяващ мониторинг както от служители на „М-Газ“ ЕООД, така и от страна на клиента
  • Независимост на доставките на компресиран газ от предварителни заявки и плащания
  • Денонощен сервиз на газово оборудване
  • Обучение на персонала на клиента за работа с газово оборудване