icon

Предимства на КПГ

Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и ‎димността на отработените газове, да се намалят 4 пъти.

icon

Услуги

М-газ ЕООД предоставя услуги по компресиране, логистика, транспорт, доставка, ‎мониторинг на системите за декомпресиране и отчитане на компресирания ‎природен газ.

icon

Технологии

Мониторинг на съоръженията за доставка на компресиран природен газ

М-газ

Вече второ десетилетие развиваме пазара на компресирания природен газ в ‎България, заедно с нашите клиенти и партньори. ‎

Предимства на Компресирания природен газ

icon
Реализирана икономия

Природният газ е най-евтиният енергоизточник в ‎България

icon
Висока ефективност

Използването на природен газ във вашите горивни инсталации дава ‎възможност да повишите вашата конкурентноспособност и да намалите ‎себестойността на произвежданите стоки и услуги

icon
Многофукнционалност

Природният газ може да се използва за отопление, ‎охлаждане, производство на топла вода за промишлени и битови нужди и ‎гориво в автомобилния транспорт

icon
Екология

При замяната на традиционните нефтопродукти с природен газ се ‎намаляват вредните емисии, изхвърлени във въздуха при изгарянето им и ‎така се подобрява състоянието на околната среда

icon
Приложение

Чувствително намаляване на вредните вещества във въздуха и напълното ‎премахване на твърди прахови частици, серни окиси и сажди

icon
Независимост

Природния газ е достъпен за вас независимо от това дали ‎имате газоразпределителна мрежа или не

icon

Сфери на приложение

М-Газ EООД доставя компресиран природен газ до предприятия от широк спектър на ‎икономиката.

icon

Конкурентни предимства

М-газ може да задоволи вашите нужди от енергия предоставяйки услугата доставка ‎на КПГ до обекта.

icon

Корпоративна социална отговорност

М-газ е високо отговорна компания, която в своята дейност прилага най-‎добрите ‎производствени, технологични и корпоративни практики.

М-газ развива своя бизнес като ‎се грижи за природата, създава безопасни и ‎здравословни условия на труд на своите ‎служители и продължава да инвестира ‎допълнителни средства за развитието на ‎човешкия потенциал.

Актуално

Последни новини и медиите за нас